کنفرانس سازه و فولاد- کمیته اجرایی
اعضای کمیته اجرائی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
                                                      
 

 
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا رضائیان
مدیر ستاد اجرایی کنفرانس: مهندس محمدرضا انبیائی
مشاور ستاد برگزاری کنفرانس: مهندس حمید محمدی گرفمی
اعضای کمیته:
دکتر علی مزروعی
دکتر مجید جمال امیدی
مهندس رامین نصیری
مهندس احمد نظری
مهندس مجتبی فیض اربابی 
مهندس مهدی فریدونی
مهندس بهارک صفری

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.59.17.fa
برگشت به اصل مطلب