دکتر محمدرضا انبیائی به عنوان عضو کمیته کارگاه های آموزشی کنفرانس ملی سازه و فولاد منصوب و معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر محمدرضا انبیائی به عنوان عضو کمیته کارگاه...

ادامه مطلب

دکتر امیررضا قیامی آزاد به عنوان رئیس کمیته کارگاه های تخصصی کنفرانس ملی سازه و فولاد منصوب و معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر امیررضا قیامی آزاد به عنوان عضو کمیته کار...

ادامه مطلب