مهندس احمد نظری به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، مهندس احمد نظری به عنوان عضو کمیته انتخاب و مع...

ادامه مطلب

مهندس حامد ضیائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، مهندس حامد ضیائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و م...

ادامه مطلب

دکتر احمد کرمی راد به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر احمد کرمی راد به عنوان عضو کمیته انتخاب و...

ادامه مطلب

مهندس سید شمس الدین صدر به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، مهندس سید شمس الدی...

ادامه مطلب

دکتر علی مزروعی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1401 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر علی مزروعی به...

ادامه مطلب

دکتر سیامک ایپکچی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1401 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر سیامک ایپکچی ...

ادامه مطلب

دکتر نصرالله دیانت به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر نصرالله دیانت...

ادامه مطلب