دکتر نادر فنائی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر فولادی فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر نادر فنائی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و م...

ادامه مطلب

دکتر سهیل قبادی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر فولادی فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر سهیل قبادی به عنوان عضو کمیته انتخاب و مع...

ادامه مطلب

دکتر مجتبی ازهری به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر فولادی فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و سازه و فولاد، دکتر مجتبی ازهری به عنوان عضو کمیته انتخاب و...

ادامه مطلب