دکتر سهیل قبادی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر سهیل قبادی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و م...

ادامه مطلب

دکتر مجید جمال امیدی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر مجید جمال امی...

ادامه مطلب

دکتر فرزانه حامدی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر فرزانه حامدی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و...

ادامه مطلب