دکتر علی مزروعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر علی مزروعی عض...

ادامه مطلب

دکتر غلامرضا قدرتی امیری عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر غلامرضا قدرتی...

ادامه مطلب

دکتر نادر فنائی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر نادر فنائی عض...

ادامه مطلب

دکتر بهروز عسگریان عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس سال 1401 منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر بهروز عسگریان...

ادامه مطلب