دکتر سید علی رضوی طباطبائی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر سید علی رضوی طباطبائی به عنوان رئیس کمیته...

ادامه مطلب

دکتر سیامک ایپکچی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر سیامک ایپکچی...

ادامه مطلب

دکتر نادر فنائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر نادر فنائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و مع...

ادامه مطلب

دکتر سهیل قبادی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فولادی سال کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر سهیل قبادی به عنوان رئیس کمیته انتخاب و م...

ادامه مطلب

مهندس احمد نظری به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، مهندس احمد نظری به عنوان عضو کمیته انتخاب و مع...

ادامه مطلب

مهندس حامد ضیائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، مهندس حامد ضیائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و م...

ادامه مطلب

دکتر احمد کرمی راد به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، دکتر احمد کرمی راد به عنوان عضو کمیته انتخاب و...

ادامه مطلب

دکتر سیامک ایپکچی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی طرح برتر فولادی سال 1402 کشور منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، دکتر سیامک ایپکچی...

ادامه مطلب