اعضا کمیته

کمیته انتخاب کتاب سال کشور

رئیس کمیته:

دکتر سید علی رضوی طباطبائی

اعضا:

  • دکتر علی اکبر آقاکوچک
  • دکتر نادر فنائی
  • دکتر سیامک ایپکچی
  • دکتر علی مزروعی
  • دکتر محمدسهیل قبادی
  • دکتر احمد کرمی راد