هتل المپیک تهران: اتوبان تهران – کرج، خروجی بلوار چوگان، جنب درب غربی استاديوم آزادی