جایزه آرک مگردیچیان برای اولین بار در کنفرانس بین المللی سازه و فولاد مصوب شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دومین جایزه آرک مگردیچیان

دومین جایزه آرک مگردیچیان، در ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد به جناب آقای رابرت التون شاو از کشور آمریکا اعطا شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سومین جایزه آرک مگردیچیان

سومین جایزه آرک مگردیچیان، در هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد به جناب آقای پروفسور لوییس کلادو از کشور پرتغال اعطا شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارمین جایزه آرک مگردیچیان

چهارمین جایزه آرک مگردیچیان، در هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد به جناب آقای پروفسور هوشیار نوشین اعطا شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------