«شیوه نامه نگارش»

* لطفا پس از درآوردن مقاله طبق فرمت ذیل اقدام به ارسال مقاله خود نمائید.

* تذکر: به مقالاتی که طبق فرمت کنفرانس نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

** فرمت ارسال اصل مقالات **

عزیزانی که چکیده مقالات آنها پذیرش شده است می توانند از طریق صفحه شخصی و قسمت فایل های پیوست ارسال نمایند.

* تعداد صفحات مقاله از ۱۲ صفحه بیشتر نباشد.

** مقالات برگزیده برای بررسی در فرآیند نشریه سازه و فولاد ارسال می شوند.

* لازم به ذکر است طبق هماهنگی های به عمل آمده با سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تمامی مقالات فارسی تایید شده این کنفرانس در سایت های مذکور نمایه خواهد شد.

* لطفا پس از درآوردن مقاله طبق فرمت اقدام به ارسال مقاله خود نمائید.

* تذکر: به مقالاتی که طبق فرمت کنفرانس نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.