کنفرانس سازه و فولاد- کمیته اجرایی
اعضای کمیته اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سیامک ایپکچی
مدیر ستاد برگزاری کنفرانس: دکتر محمدرضا انبیائی
اعضای کمیته:
دکتر علی مزروعی
مهندس رامین نصیری
مهندس مهدی فریدونی
مهندس حمید محمدی گرفمی

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.59.17.fa
برگشت به اصل مطلب