کنفرانس سازه و فولاد- کمیته علمی
اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

اعضای کمیته علمی نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد

AWT IMAGE

AWT IMAGE                 AWT IMAGE

AWT IMAGE                 AWT IMAGE 

AWT IMAGE                 AWT IMAGE

AWT IMAGE                 AWT IMAGE

AWT IMAGE                 AWT IMAGE

AWT IMAGE                AWT IMAGE

AWT IMAGE                AWT IMAGE

AWT IMAGE                AWT IMAGE

AWT IMAGE               AWT IMAGE

AWT IMAGE               AWT IMAGE

    AWT IMAGE                AWT IMAGE      

  AWT IMAGE                AWT IMAGE     
AWT IMAGE

دبیرعلمی کنفرانس:
دکتر بهروز عسگریان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اعضای کمیته علمی:
دکتر فریدون اربابی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مجتبی ازهری دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر اباذری اصغری دانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر ابراهیم ثنائی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مجید جمال امیدی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فرزانه حامدی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
دکتر فرهاد دانشجو دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نصراله دیانت انجمن سازه های فضاکار ایران
دکتر علیرضا رضائیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر مجید صادق آذر دانشگاه تهران
دکتر سعید صبوری قمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر بهرخ حسینی هاشمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مجتبی فتحی دانشگاه رازی
دکتر فرهنگ فرحبد مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
دکتر نادر فنائی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی قاسمیه دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر فرشید مالک دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید سهیل مجید زمانی مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
دکتر علی مزروعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر شروین ملکی دانشگاه شریف
دکتر شمس الدین میردامادی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید رسول میرقادری دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر آقاکوچک دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن گرامی دانشگاه سمنان

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.58.16.fa
برگشت به اصل مطلب