کنفرانس سازه و فولاد- اطلاعات دوره های قبلی
چهره برجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۱ کشور:

ریاست کمیته: دکتر فرهاد دانشجو (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)

مهندس محمد رجایی (ریاست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)

دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )

دکتر محمود فاطمی عقدا (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

دکتر شاهرخ مالک ( عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)

 دکتر علی مزروعی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

دکتر ابوالحسن وفایی (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

مهندس سید مهدی هاشمی (ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)

چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۱کشور:

جناب آقای پروفسور آرک مگردیچیان


اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۲ کشور:
ریاست کمیته:
 دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)

 دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)

دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )

مهندس سید شمس الدین صدر (انجمن تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران) 

دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

 دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

دکتر ابوالحسن وفایی (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

مهندس سید مهدی هاشمی (ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)

چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۲ کشور:

جناب آقای دکتر مجید صادق آذر


اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۳کشور:

 ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)

 دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)

دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )

دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

 دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

 دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

 مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)

چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۳کشور:(در حوزه صنعت)

جناب آقای مهندس میرشجاع صفائی تولمی


اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۴کشور:

ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)

 دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)

دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )

دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)

 دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

 دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

 مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)

دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)

چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۴کشور:

جناب آقای مهندس شاپور طاحونی

اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۵ کشور:
   


       

ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)

 • دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر محمود صادقی (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
 • مهندس امین بیدی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)
 • دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )
 • دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
 • دکتر مجید صادق آذر ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
 • مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
 • دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران)
 • مهندس داوود ولی (نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران)

چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۵کشور:

جناب آقای مهندس رحیم اکبری تیرآبادی


اعضای کمیته ی انتخاب چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۶ کشور:
           

ریاست کمیته: دکتر نصراله دیانت (رئیس هیات مدیره انجمن علمی سازه های فضاکار ایران)

 • دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر محمود صادقی (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران)
 • دکتر علیرضا رضائیان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )
 • دکتر محمد شکرچی زاده (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
 • دکتر مجید صادق آذر ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
 • مهندس شمس الدین صدر (نماینده تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان)
 • مهندس جعفر کرمی (مدیر عامل شرکت کرمیت پارس)
 • دکتر علی مزروعی ( رئیس هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر شمس الدین میردامادی ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر فرشید مالک ( عضو هیأت مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)
 • دکتر سید رسول میرقادری (عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران) 

               چهره ی برجسته ی فولادی سال ۱۳۹۶کشور:

               جناب آقای مهندس اکبر علیزاده راد
 


نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس سازه و فولاد:
http://isssconf.ir/find.php?item=1.109.81.fa
برگشت به اصل مطلب